keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Iqtisod test
В домашних условиях

Iqtisod test

Iqtisod test1.Birinchi iqtisodiyot kitobini kim yozgan ?

2.Iqtisodiyot nechaga bo`lib o`rganiladi ?

A.mikro va makro iqtisodiyotgaB.talab va taklifga

D.mulk va xususiylashtirishE.barcha javoblar to`g`ri

3.Iqtisodiyot mustaqil fan sifatida qachon vujudga kelgan?Оглавление:

A.feodalizim tuzimi davrida B.kapitalizm davrida

D.qadimgi davrda E.XVI-XVII asrlarda

4.Iqtisodiyot fan sifatida qarab, uning ilk tushuncha va

tamoyillarni yaratgan qadimgi yunon faylasufi kim ?

A.Arstotel;B.Ksenofont ;D.Farobiy ;E.Aflotun; 5.Fond birjasida nimalar sotiladi? A.pullar; B.qimmatbaho qog’ozlar; D.katta hajmdagi tovarlar E.tovarlar6.Cheklanganlik muammosi bilan ko`proq qaysi davlatlar to`qnash keladi?

A.Kambag`al davlatlar B.Rivojlanayotgan davlatlar

D.Rivojlangan davlatlar E.Barcha javob tog`ri

A.tanlangan imkoniyat B.Tanlov natijasida voz kechilgan imkoniyatlar ichidan eng naflisi D.Imkoniyatlar ichidan eng naflisi E. Imkoniyatlar ichidan eng nafsizi

8.Qadimgi misrda pul vazifasini nima o`tagan?A.Choy B.Teri D.Bug`doy E.Tuz

9.Faqat moddiy ehtiyojlar keltirilagan qatorni toping?

A.Daftar, non, kitob, televizor va xat yozish.

B.Muzqaymoq, kompyuter, ta`lim olish, sport.

D. Non, muzqaymoq, uy, kiyim.E. Ta`lim olish, musiqa eshitish, kasb-hunar o`rganish.

10.Nima uchun iqtisodiyotna o`rganamiz?

A.Iqtisodiy hayotni tushunish uchun

B.Tejamli bo`lish uchun, tadbirli bo`lish uchun

D.Oqilona iqtisodiy qaror qabul qilishni qabul qilish uchunE.Yuqoridagi barcha javoblar to`g`ri.

11.Qaysi holatda mehnat unumdorlaigi yuqori?

A.14 ishchi 14 0ta detal tayyorladi B.8 ishchi 96 ta detal tayyorladi D.10 ishchi 105 ta detal tayyorladi

E.21 ishchi 1000 ta detal tayyorladi

12.Ishlab chiqrish — bu.

A.Tovar yaratadigan jarayoni B.Xizmat ko`rsatish jarayoni

D.Resurs izlash jarayoni E.Loyihani moliyalashtirish

13.Markazlashgan va bozor iqtisodiyotining eng yaxshi elementlaridan iborat iqtisodiy tizim qanday nomlanadi?

Источник: http://20-maktab.ucoz.com/load/testlar/iqtisod/test_iqtisod/

Testlar s iqtisod fani nimani o‘rganadi?

Fan o‘qituvchilari uchun “Ta’limda iqtisodiyot masalalari” kursidanS-2. Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning “O‘zbek modeli” nechta tamoyildan iborat?

C-3. O‘zbekiston qaysi iqtisodiy tizim asosida rivojlanmoqda?

B) rejali iqtisod

C-4. Iqtisodiyotning asosiy muammosi – bu .

C-5. Bozor iqtisodiyoti sharoitida .C-6. «Talab konuni» nimani ifodalaydi?

C-7. “Iqtisodiyotning siyosatdan ustunligi” tamoyili.

C-8. O‘zbekiston Respublikasining milliy pul birligi «so‘m» qachondan muomalaga kiritildi?

C-9. Quyidagilarning qaysi biri to‘g‘ri soliq turiga kirmaydi?

C-10. Transfert to‘lovlari davlat tomonidan qaysi sohalargaC-11. Prezident I.Karimovni 2008 yilda chop etilgan jahon moliyaviy inqiroziga bag‘ishlangan asarining nomlanishi to‘g‘ri aks etgan qatorni ko‘rsating.

B) Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari

C) Jahon moliyaviy inqirozining O‘zbekiston iqtisodiyotiga ta’siri hamda uning oqibatlarini oldini olish

D) Global moliyaviy-iqtisodiy inqirozning salbiy oqibatlari va uni O‘zbekiston misolida bartaraf etishning yo‘llari va choralari

C-12. O‘zbekiston ma’muriy-buyruqbozlik tizimidan boshqaruvning bozor tizimiga o‘tish jarayonida qaysi tadrijiy tamoyilga tayandi?Источник: http://uz.denemetr.com/docs/321/index.html

Iqtisod fanidan 9- sinflar uchun test

1.Mehnat taqsimoti jarayoning chuqurlashuvi-… ga olib keladi.

A)samaradorlik B)mehnat unumdorligini pasayishiga

C)ixtisoslashuv D)texnik taraqqiyotga

2.Quyidagiko`rsatkichlarning qaysi biri yalpi milliy mahsulotni ifodalaydi?A) mamlakat hududida bir yil mobaynida ishlab chiqarilgan, tugal ko`rinishdagi tovar va xizmatlarning bozor narxlaridagiumumiy qiymati

B)YAIM va amartizatsiya ajratmasining ayirmasi

D) mamlakat aholisining bir yillik jami ish haqi, foyiz, renta kabi barcha daromadlariva korxonalar foydasining yalpi yig`indisi

3.Tovar hayot davrining qaysi pallasida narxlar vositasidagi raqobat kuchayadi?

A) bozorga kirish pallasida B)o`sish pallasida

C)yetuklik palasida D)bozorga kirish va so`nish pallasidaA)barcha ijtimoiy ne`matlarni yarata olmaslik

B)monopoliyalarga qarshi kurasha olmaslik

C)inflatsiyagaqarshi kurasha olmaslik D)yuqoridagilarning barchasi

5.Qaysi tadbir davlatning pul-kredit siyosatiga taalluqliemas?

A)pul emissiyasi B)kredit foiz stavkasini tartibga solishC)bank zaxira normasini tartibga solish

6.Quyidagi formulalardan qaysi biri noto`g`ri?

A)YAMM=YAIM+E-1 B)SIM=YAIM-A C)SMM=YAMM-A

7.Mamlakatda pulningaylanish tezligi va sotilgan tovarlar miqdori o`zgarmadi, pul massasi esa ko`paydi. Bu qanday oqibatga olib keladi?

A)narx-navo oshadi B)narx-navotushadiC)narx-navoga ta`sir qilmaydi D)hech arsada ta`sir qilmaydi

8.Mamlakatning import hajmi 350 million dollarni, eksport hajmi esa 400 million dollarni tashkil qiladi. Bu holatda.

A)mamlakat tashqi savdosi hajmi 450 million dollarni tashkil qiladi

B)tashqi savdo balansi manfiy bo`ladi

C)tashqi savdo balansi musbat bo`ladiD)chet el valyutasi yetishmovchiligi paydo bo`ladi

9.Agar mamlakatda barcha inson, capital va tabiiy resurslar to`la ishlarilmayotgan bo`lsa, biror bir tovardan ko`proq ishlab chiqarish …

A)faqat tadbirkorlar tomonidan bajarilishi mumkin

B)boshqa bir tovarni ishlab chiqarishning kamaytirilishi hisobiga amalgam oshirilishi mumkin

C)faqat narxlar umumiy darajasini tushurish evaziga amalgam oshirish mumkinD)narxlarning oshishiga olib keladi

10.Sherikchilik asosida tuzilgan firmaning foydasi :

B)divident sifatida taqsimlanadi

C)ta`sis shartnomasida ko`rsatilgan qoidalar asosida taqsimlanadi

D)faqat firmani kengaytirishga sarflanadi11.Cheklanganlik muammosini hal qilib bo`lmasligini asosiy sababi nima bilan izohlash mumkin?

12.Iqtisodiy tizimlarning 4 turi –bular…

23.Agar Taiyvan Ispaniyaga nisbatan maishiy elektronika buyumlarini ishlab chiqarishda nisbiy ustunlikka ega bo`lsa, uholda…

14.Har bir ishlab chiqarilgan avtobus uchun davlat tomonidan ajratilgan subsidiya nimaga olib keladi?

15. Iqtisodiy nuqtai nazardan quyidagi jumlalarning qaysi biri no to`g`ri?

1)Resurslar cheklangan 2)Resurslar cheksiz 3)Monopoliyani qo`lash 4)Monopoliyani rad etish11.Chunki, resurslarning paydo bo`lishi uchun yillab vaqt kerak.

12.1)An`anaviy 2)Markazlashgan rejali

3)Bozor iqtisodiyoti 4)Aralash iqtisodiyot

13.Taiyvan maishiy elektronika buyumlari ichiga ixtisoslashishi kerak.

14.Avtobusda foydalanishni ortishiga olib keladi.

15.2 va 3 noto`g`ri.Iqtisoat fanidan 9-sinflar uchun test 2-variant

A) Tadbirkorlik faoliyatini amalgam oshirilgan korxona B) Davlat tashkiloti

C) Pul chiqaradigan korxona D) Xo’jalik obyekti

2.To’g’ri tasdiqni toping. Bozor iqtisodi shoroitida:

A) Ishsizlikm bo’lmaydi B) Pul qadrsizlanmaydi

C) Tadbirkorlikka keng yo’l ochiladi D) Narx navo oshmaydi

3. Quyidagi xususiyatlarning qaysi biri bozor iqtisodiyotiga xos emas?

C) Monopoliyani quvvatlash D) Raqobot, Erkin iqtisodiy faoliyat

4. Iste’molchilar tovar haqida qanday ma’lumotlatni olish huquqiga ega?

A) Tovarni sifatini tasdiqlovchi hujjat bilan tanishish, tovardan foydalanish qoidalari haqida

B) Tovardan foydalanish bo’yicha kafolat majburiyatlari haqida

C) Tovar tasdiqlangan sana va uni saqlash qoidalari haqida

5. Iqtisodiyotga oid ilk kitob kim tomonidan yozilgan?

A) Adam Smith B) Arastu C) Ksino Font D) Arfled Marshel

6. Mehnat resurslaridan qaysi ko’rinishda daromad keladi?

A) Renta B) Foiz C) Ish haqi D) Foyda

7. Iqtisodiyotda nimalar tinmay aylanib turadi?

A) Faqat pul mablag’lari B) Faqat tovarlar

C) Faqat tovar va xizmaylar D) Resurs, tovar, xizmatlar va pul mablag’i

8. Har qanday tizim oldiga eng asosiy muammo-bu…

A) Ishlab chiqarish B) Cheklanganlik C) Iste’mol D) Ayirboshlash

9. Iqtisidiyotning asosiy muammosi-bu…

A) Tabiiy resurslar cheklanganligi

B) Inson ehtiyojlarinig cheksizligi

D) Insonning cheksiz ehtiyojlatini qondirish uchun zarur resurslarning chrklanganligi

10. Tovarni donalab yoki kichik hajmda sotish narxi qanday nomlanadi?

A) Tannarx B) Ishlab chiqarish

11. Ishga siz avtobus yoki elektr poyezda borishingiz mumkin. Siz elektr poezda borishni hush ko’rasiz. Avtobus kompaniyasi yangi har tomonlama qulay lekin yo’l haqqi qimmatroq avtobuslarni foydalanishga chiqardi. Sizning elektr poezdidan foydalanishingizni muqobil qiymati qanday o’zgaradi?

12.Cheklanganlik muamosini hal qilib bo’lmaslikning asosiy sababini nima bilan izohlash mumkin?

13. Iqtisodiy tizimlarni to’rt turi bular………

14. Agar Taivan Ispaniyaga nisbatan maishiy elektronika buyumlarini ishlab chiqarishda nisbiy ustunlakka ega bo’lsa, u holda …

15. Har bir ishlab chiqarilgan avtobus uchun davlat tomonidan ajratilgan subsidiya nima olib keladi?

Источник: http://hozir.org/iqtisod-fanidan-9—sinflar-uchun-test.html

Tarxon.uz

8-sinf iqtisod test savollari

2 Cheklanganlik muammosi qaysi vaziyatda to’g’riroq ifodalangan?

 1. a) Har qanday mamlakat iqtisodida har doim nimadir yetishmaydi.
 2. b) Hamma vaqt insonning barcha ehtiyojlarini qondirish uchun resurslar yetarli bo’lavermaydi.
 3. d) Biror resurs qanchalik kam bo’lsa, u shunchalik tangiz bo’ladi.

3 Har qanday tizm oldida turgan eng asosiy muammo – bu …

 1. a) Ishlab chiqarish b) Cheklanganlik d) Iste’mol

4 Iqtisodiyotda nima muntazam aylanib turadi?

 1. a) Resurs, Tovar, xizmatlar va pul mablag’lari
 2. b) Faqat pul mablag’lari
 3. d) Faqat Tovar va xizmatlar Test javoblari

Источник: http://tarxon.uz/8-sinf-iqtisod-test-savollari/

Iqtisod test

8-sinf Iqtisodiy bilim asoslari 1-chorak 1- variant

 1. Kundalik ehtiyoj mollari do’konida sotiladigan barcha tovarlar.
 2. Kishilarning tovar va xizmatlarga ega _ bo’lish xohishi.
 3. Insonning muayyan sharoitda yashashi va kamol topishi uchun zarur bo’lgan narsalarga muhtojligi. E. Qondirishning imkoni bo’lmagan inson orzu-istaklari.
 4. Qondirilishi talab etiladigan har qanday muhtojlik.
 5. Cheklanganlik muammosi qaysi vaziyatda to’g’riroq ifodalangan?
 6. Har qanday mamlakat iqtisodiyotida ham hamma vaqt riimadir yetishmaydi.
 7. Hamma vaqt insonning barcha ehtiyojlarini qondirish uchun resurslar yetarli boiavermaydi. D. Kambag’al mamlakatlarda boy mamlakatlarga qaraganda ko’proq resurslar yetishmaydi. E. Biror resurs qanchalik kam bo’lsa, u shuncha tanqis bo’ladi. F. «Ro’zg’or — g’or», deganlaridek, oilada har doim nimadir yetishmaydi.2Tanlovning muqobil qiymati — bu:
 8. Imkoniyatlar ichidan eng nafliligi. B. Imkoniyatlar ichidan naflilik jihat-dan ikkinchi o’rinda turadigani. D. Tanlangan imkoniyatning o’zi.
 9. Tanlov natijasida voz kechilgan im-koniyatlarning barchasi.
 10. Tanlov natijasida voz kechilgan, eng katta nafga ega bo’lgan imkoniyat.
 11. To’g’ri jumlani toping. Inson ehtiyojlari.
 12. Cheklangan, chunki inson chekli vaqt oralig’ida hayot kechiradi.
 13. Poyonsiz, chunki inson orzu-istak larining cheki yo’q.
 14. Cheklangan, chunki resurslar chek­langan.
 15. Poyonsiz, chunki biz yashayotgan makonning chegarasi yo’q.
 16. Cheklangan, chunki inson hayot kechirishi uchun ko’p narsa kerak emas.
 17. Qaysi guruhda keltirilgan misollar faqat ma’naviy ehtiyojlarga tegishli:
 18. Daftar, non, kitob, televizor va xatj yozish.
 19. Muzqaymoq, kompyuter, ta’lim olish, sport.
 20. Ta’lim olish, musiqa eshitish, kasb-hunar o’rganish, odobli bolish.
 21. Rasm chizish, kino ko’rish, kalkulator.
 22. Til o’rganish, kitob o’qish, telefonda gaplashish, qalam.
 23. Qaysi guruhda keltirilgan misollar faqat ijtimoiy ehtiyojlarga tegishli?
 24. Yo’l, jamoat transports, maktab, kiyim-kechak, qo’l soati.
 25. Mudofaa, sog’liqni saqlash tizimi, telefon tarmog’i, kutubxona, muzey.
 26. Tarixiy yodgorliklar, kasalxona, xususiy do’kon, metro, velosiped.
 27. Qo’riqxona, daryo, istirohat bog’i, soliq xizmati, shaxsiy avtomobil.
 28. Militsiya xizmati, tez yordam xiz­mati, vazirlik, bolalar bog’chasi, shaxsiy kompyuter.
 29. Iqtisodiyotni nima sababdan o’rganamiz?
 30. Iqtisodiyotni bilgan odam jamiyatni yaxshi tushunadi.
 31. Iqtisodiyotni bilgan odam tejamli bo’ladi. D. Iqtisodiyotni bilgan odam yaxshi

tadbirkor bo’ladi. i E. Iqtisodiyotni yaxshi bilgan odam oqi-

lona iqtisodiy qaror qabul qila oladi. F. Yuqoridagilarning hammasi to’g’ri.

 1. Fermer dalasiga bug’doy eksa 40 t, sholi eksa 80 t hosil olishi mumkin. Bir tonna bug’doyning muqobil qiymati nima?
 2. Aniqlash mumkin emas, chunki qancha bug’doy yoki sholi ekilgani noma’lum.
 3. 0,5 tonna sholi. D. Aniqlash mumkin emas, chunki narxlar ma’lum emas.
 4. 4 tonna sholi. F. 2 tonna sholi.
 5. Noto’g’ri jumlani aniqlang.
 6. Barcha iqtisodiy tizimlar tanlov muammosiga duch keladi.
 7. Inson ma’naviy ehtiyojlarisiz to’la-qonli hayot kechira olmaydi.
 8. Inson cheksiz makonda yashaydi, shu bois iqtisodiy resurslarning ham poyoni yo’q. E. Inson ehtiyojlarining poyoni yo’q.
 9. Ishlab chiqarish — bu iqtisodiy ne’matlarni yaratish jarayonidir.

lO.Iqtisodiyotning asosiy muammosi — bu:

 1. Tabiiy resurslarning cheklanganligi. B. Inson ehtiyojlarining cheksizligi.
 2. Resurslardan tejab-tergab foyda-lanish. E. Inson ehtiyojlarini qondirish.
 3. Insonning cheksiz ehtiyojlarini qon­dirish uchun zarur resurslarning cheklanganligi.
 4. Ishlab chiqarish omillari — bu:
 5. Mehnat unumdorligi va sama-radorligi. B. Mehnat taqsimoti va ixtisoslashuv.
 6. Faqat bino, inshootlar, asbob-uskuna va dastgohlar.
 7. Faqat ishchilar malakasi va texnologiya. F. Tabiiy omil, mehnat omili, kapital va tadbirkorlik omillari.

12.Quyidagi guruhlarning qaysi birida ishlab chiqarish resurslarining har uchalasidan misollar keltirilgan?

 1. Dala, traktor, paxta. B. Ofis, menejer, boshliq.
 2. Neft, zavod, ishchi. E. Kompyuter, dasturchi, printer. F. Yer, o’rmon, o’rmonchi.
 3. Qaysi ta’rif umumiyroq keltirilgan? Mehanat unumdorligi — bu:
 4. Bir resurs birligidan foydalanib, ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori.
 5. Vaqt birligi ichida ishlab chiqarilgan tovar miqdori.
 6. Bitta ishchi ishlab chiqargan mah­sulot hajmi.
 7. Bitta ishchi ishlab chiqargan mahsulotning puldagi qiymati.
 8. Vaqt birligi ichida ishlab chiqarilgan tovarning puldagi qiymati.
 9. Mehnat taqsimoti:
 10. Narxlarning oshishiga olib keladi.
 11. Mehnat unumdorligini kamaytiradi. D. Daromadlarni tekisroq taqsimlash

imkoniyatini yaratadi._ E. Mehnat unumdorligini oshiradi.

 1. Ishchilarning mehnat faoliyatini rag’batlantiradi.

I5.Mehnat unumdorligiga nima ta’sir ko’rsatadi?

 1. Texnologiyalarni qo’llash.
 2. Fan va texnika taraqqiyoti yutuqlari-dan foydalanish.
 3. Ixtisoslashuv.
 4. Ishchilarning kasb mahorati.
 5. Yuqoridagilarning hammasi.

16.Har qanday tizim oldida turgan eng asosiy muammo — bu:______________________

17.Quyidagi xususiy at laming qaysi biri markazlashgan rejali iqtisodiyotga xos emas?

 1. Воzor iqtisodiyoti sharoitida:_________________________________________
 2. Bozor iqtisodiyoti deganda nima tushuniladi?________________________________
 3. «Nima, qanday va kirn uchun ishlab chiqarish kerak?» degan muammoga qayerda duch kelinadi?_____________________________________________________________
 4. Agar ishlab chiqaruvchi barcha resurs-larini ishga solsa, ko’pi bilan 100 dona A tovardan va 200 dona В tovardan ishlab chiqaradi. A tovardan 120 dona ishlab chiqarishga, qanday erishish mumkin?________________________________________________________

22.Aralash iqtisodiyot qaysi iqtisodi tizimlarning elementlarini o’z ichiga oladi?__________

23.Ishlab chiqarish tashkil qilishda mehnat taqsimot qanday amalga oshiriladi?

24.Mehnat unumdorligi deb nimaga aytiladi?____________________________________

25.Ma’naviy ehtiyojlarga tegishlimisol keltiring:________________________________

8-sinf Iqtisodiy bilim asoslari 1-chorak 2- variant

I.Mehnat unumdorligiga nima ta’sir ko’rsatadi?

 1. Texnologiyalarni qo’llash. B. Fan va texnika taraqqiyoti yutuqlari-dan foydalanish.
 2. Ixtisoslashuv. E. Ishchilarning kasb mahorati. F. Yuqoridagilarning hammasi.

2.Har qanday tizim oldida turgan eng asosiy muammo — bu:

 1. Ishlab chiqarish. B. Cheklanganlik. D. Iste’mol
 2. Taqsimot. F. Ayirboshlash.

3.Quyidagi xususiy at laming qaysi biri markazlashgan rejali iqtisodiyotga xos emas?

 1. Rejali ishlab chiqarish. B. Tayinlangan narxlar.
 2. Buyruqbozlik. E. Erkin narxlar. F. Markazlashgan taqsimot.
 3. Воzor iqtisodiyoti sharoitida:
 4. Mulkning asosiy qismi xususiy shaxslar qo’lida bo’ladi.
 5. Davlat yagona mulkdor bo’lib qoladi. D. Davlat mulkiga ustuvorlik beriladi.
 6. Mulkka nisbatan monopoliya saqla-nib qoladi. . F. Mulk o’z mohiyatini yo’qotadi.
 7. Bozor iqtisodiyoti deganda nima tushuniladi?
 8. Bozor munosabatlari qoidalari asosida boshqariladigan iqtisodiyot.
 9. Oila-uy xo’jaligini yuritishda bozor munosabatini hisobga olish.
 10. Sotuvchi va xaridor o’rtasida narxni bozor tomonidan belgilanishi nati-jasidagi iqtisodiyot.
 11. Kishilar o’rtasidagi erkin iqtisodiy aloqa, muomala.
 12. Bozor tamoyillari asosidagi shart-nomalar asosidagi tashqi iqtisodiy aloqalar.
 13. «Nima, qanday va kirn uchun ishlab chiqarish kerak?» degan muammoga qayerda duch kelinadi?
 14. Faqat an’anaviy iqtisodiyotda. B. Faqat markazlashgan rejali iqtiso­diyotda.
 15. Faqat bozor iqtisodiyotida. E. Har qanday iqtisodiy tizimda.
 16. Faqat aralash iqtisodiyotda.
 17. Agar ishlab chiqaruvchi barcha resurs-larini ishga solsa, ko’pi bilan 100 dona A tovardan va 200 dona В tovardan ishlab chiqaradi. A tovardan 120 dona ishlab chiqarishga, qanday erishish mumkin?
 18. Hech bir sharoitda bunga erishibi bo’lmaydi. B. Qattiq tejamkorlik asosida erishish; mumkin.
 19. В tovarni ishlab chiqarishni kamay-tirish evaziga erishish mumkin.
 20. Faqat qo’shimcha sarmoya sarflab, erishish mumkin. F. To’g’ri javob yo’q.

8.Aralash iqtisodiyot qaysi iqtisodi tizimlarning elementlarini o’z ichiga oladi?

 1. Faqat markazlashgan va an’anavii iqtisodiyotning. B. Faqat an’anaviy va bozor iqtiso diyotning.
 2. Hech qaysi iqtisodiy tizimning. E. Hamma iqtisodiy tizimning.
 3. Markazlashgan va bozor iqtiso diyotining.

9.Quyida keltirilgan ishlab chiqarish tashkil qilishda mehnat taqsimot amalga oshirilgan?

 1. Birifabrika oshxona mebeli, ikkin-chisi esa yotoqxona uchun yumshoq mebel ishlab chiqaradi. B. Bir firma kompyuter, ikkinchisi esa printer ishlab chiqaradi.
 2. Bir bo’yoqchi devorni bo’yashga tayyorlaydi, ikkinchisi devorni bo’yaydi.
 3. Braziliya kofe, Hindiston choy ishlab chiqaradi.
 4. To’g’ri javob yo’q.
 5. Qaysi holatda mehnat unumdorligi yuqori?
 6. 12 ishchi 120 ta detal tayyorlaydi. R. 8 ishchi 95 ta detal tayyorlaydi.
 7. 11 ishchi 105 ta detal tayyorlaydi.
 8. 20 ishchi 200 ta detal tayyorlaydi. F. 125 ta ishchi 1000 ta detal tayyor­laydi.
 9. Qaysi guruhda keltirilgan misollar faqat ma’naviy ehtiyojlarga tegishli:
 10. Daftar, non, kitob, televizor va xatj yozish.
 11. Muzqaymoq, kompyuter, ta’lim olish, sport.
 12. Ta’lim olish, musiqa eshitish, kasb-hunar o’rganish, odobli bolish.
 13. Rasm chizish, kino ko’rish, kalkulator.
 14. Til o’rganish, kitob o’qish, telefonda gaplashish, qalam.
 15. Ehtiyojlar — bu:
 16. Kundalik ehtiyoj mollari do’konida sotiladigan barcha tovarlar.
 17. Kishilarning tovar va xizmatlarga ega _ bo’lish xohishi.
 18. Insonning muayyan sharoitda yashashi va kamol topishi uchun zarur bo’lgan narsalarga muhtojligi. E. Qondirishning imkoni bo’lmagan inson orzu-istaklari.
 19. Qondirilishi talab etiladigan har qanday muhtojlik.
 20. Cheklanganlik muammosi qaysi vaziyatda to’g’riroq ifodalangan?
 21. Har qanday mamlakat iqtisodiyotida ham hamma vaqt riimadir yetishmaydi.
 22. Hamma vaqt insonning barcha ehtiyojlarini qondirish uchun resurslar yetarli boiavermaydi. D. Kambag’al mamlakatlarda boy mamlakatlarga qaraganda ko’proq resurslar yetishmaydi. E. Biror resurs qanchalik kam bo’lsa, u shuncha tanqis bo’ladi. F. «Ro’zg’or — g’or», deganlaridek, oilada har doim nimadir yetishmaydi.
 23. Tanlovning muqobil qiymati — bu:
 24. Imkoniyatlar ichidan eng nafliligi.
 25. Imkoniyatlar ichidan naflilik jihat-dan ikkinchi o’rinda turadigani.
 26. Tanlangan imkoniyatning o’zi.
 27. Tanlov natijasida voz kechilgan im-koniyatlarning barchasi.
 28. Tanlov natijasida voz kechilgan, eng katta nafga ega bo’lgan imkoniyat.
 29. To’g’ri jumlani toping. Inson ehtiyojlari.
 30. Cheklangan, chunki inson chekli vaqt oralig’ida hayot kechiradi.
 31. Poyonsiz, chunki inson orzu-istak larining cheki yo’q.
 32. Cheklangan, chunki resurslar chek­langan.
 33. Poyonsiz, chunki biz yashayotgan makonning chegarasi yo’q.
 34. Cheklangan, chunki inson hayot kechirishi uchun ko’p narsa kerak emas.
 35. M’naviy ehtiyojlarga tegishli:_______________________________________________
 36. Ijtimoiy ehtiyojlarga tegishli?______________________________________________
 37. Iqtisodiyotni nima sababdan o’rganamiz?__________________________________________
 38. Fermer dalasiga bug’doy eksa 40 t, sholi eksa 80 t hosil olishi mumkin. Bir tonna bug’doyning muqobil qiymati nima?______________________________________________________
 39. «Nima, qanday va kirn uchun ishlab chiqarish kerak?» degan muammoga qayerda duch kelinadi?_____________________________________________________________.

21.Iqtisodiyotning asosiy muammosi — bu:_______________________________________

 1. Ishlab chiqarish omillari — bu:___________________________________________

23.Ishlab chiqarish resurslarining har uchalasidan misollar keltiring?__________________

 1. Mehanat unumdorligi — bu:___________________________________________
 2. Mehnat taqsimoti:_________________________________________________________

8-sinf Iqtisodiy bilim asoslari 2-chorak 1- variant

 1. Odatda ayirboshlash .
 2. Bir tomon uchun manfaatli, ikkinchi tomon uchun esa manfaatsiz bo’ladi.
 3. Har ikkala tomon uchun ham manfaatli bo’ladi. D. Har ikkala tomon uchun ham manfaatsiz bo’ladi. E. Qanday tovarlar almashinayotganiga qarab har ikkala tomon uchun ham manfaatli bo’ladi. F. Qanday tovarlar almashinayotganiga qarab har ikkala tomon uchun ham manfaatsiz bo’ladi.
 4. Quyidagi vaziyatlardan qaysi birida pul muomala vazifasini bajaryapti?
 5. Ishchiga maosh belgilandi. Naqd pulga tovar sotib olindi.
 6. Elektr energiyasi uchun to’lov bajarildi. E. Bankka omonat qo’yildi.
 7. AQSH dollarining so’mdagi qiymati aniqlandi.
 8. Bozor — bu .
 9. Aholi savdo qiladigan joy.
 10. Sotuvchi va xaridor uchrashadigan joy. D. Tovar va xizmatlar ayirboshlash joyi.
 11. Ishlab chiqarisrmi iste’mol bilan bog’laydigan vosita. Noto’g’ri javob yo’q.
 12. Tovarning narxi bu .
 13. Sotuvchining tovar uchun olmoqchi bo’lgan pul miqdori.
 14. Xaridorning tovar uchun to’lamoqchi bo’lgan pul miqdori.
 15. Tovarni ishlab chiqarish uchun sarf-langan jami xarajat miqdori.
 16. Tovarni ishlab chiqarish, saqlash va sotish uchun sarflangan jami pul miqdori.
 17. Sotuvchi tovarni sotishga va xaridor esa tovar uchun to’lashga rozi bo’lgan pul miqdori.
 18. Anvar magnitofonniso’mga pullab, uningso’mini omonat bankiga qo’ydi va qolgan puliga tufli sotib oldi. Bu vaziyatlarda pul qanday vazifalarni bajarmoqda?
 19. O’lchov vositasi. B. O’lchov vajamg’arish vositasi.
 20. Muomala va o’lchov vositasi. E. Muomala vajamg’arish vositasi.
 21. O’lchov, jamg’arishva muomala vositasi.
 22. Iste’mol tovarlari qanday maqsadda ishlatiladi?
 23. Dastgohlar ishlab chiqarish. B. Boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish va qayta ishlash.
 24. Aholi va uy xo’jaliklari ehtiyojlarini qondirish. E. Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini yetishtirish.
 25. Shahar aholisiga transport xizmati ko’rsatish.
 26. Ishlab chiqarish vositalari nima uchun xizmat qiladi?
 27. Ishlab chiqarish dastgohlarini ta’mirlash.
 28. Korxonada xomashyoga ishlov berib, mahsulot ishlab chiqarish.
 29. Bozorda sotish uchun. E. Ishlab chiqarishni xomashyo bilan ta’minlash.
 30. Ishlab chiqarish jarayonini boshqarish.
 31. Bozorda .
 32. Hamma vaqt sotuvchining mavqeyi xaridornikiga qaraganda baland bo’ladi.
 33. Hamma vaqt xaridorning mavqeyi sotuvchinikiga qaraganda baland
 1. Hamma vaqt sotuvchi va xaridorning mavqeyi baravar bo’ladi.
 2. Ba’zida sotuvchining, ba’zida xaridor­ning mavqeyi baland bo’ladi.
 3. Sotuvchining xaridorga nisbatan mavqeyini aniqlab bo’lmaydi.
 4. Aksiyalar qaysi bozorda sotiladi?
 5. Ishlab chiqarish vositalari bozorida. B. Iste’mol tovarlari bozorida.
 6. Moliya bozorida. ЁТ Mehnat bozorida. F. Intellektual tovarlar bozorida.
 7. Iqtisodiyotda nimalar tinmay aylanib turadi?
 8. Faqat pul mablag’lari.
 9. Faqat pul mablag’lari va tovarlar. D. Faqat tovar va xizmatlar.
 10. Resurs, tovar, xizmatlar va pul mablag’lari. F. Faqat resurslar.
 11. Pul qanday xususiyatlarga ega bo’lishi kerak?
 12. Qulay va ixcham. B. Pishiq va barqaror. D. Kamyob va bir jinsli.
 13. Soxtalashtirish qiyin. F. Yuqoridagirarning barchasi.
 14. Noto’g’risini toping. Iste’molchilarning daromad manbalariga nimalar kiradi?

A Stipendiya, pensiya, nafaqa. B. Sug’urta, jamg’arma.

 1. Tadbirkorlik foydasi. E. Ish haqi, dividend. F. Renta, foiz.
 2. Quyidagi holatlarning qaysi birida mulk shakli o’zgaryapti?
 3. Choi o’g’liga hovlisini meros qilib qoldirdi. B. Davlat tashkiloti bolalar uyiga kompyuter sovg’a qildi. D. Fermer sigirini bozorga olib chiqib sotdi. E. Burhonovlar oilasi kvartira sotib oldi.
 4. Olg’irovning dang’illama hovlisi musodara qilinib, o’quvchilar saroyiga aylantirildi.
 5. Mulkka to’la egalik qilish huquqi, deganda nima tushuniladi?
 6. Uni sovg’a qilish. B. Uni sotish yoki ayirboshlash. D. Undan o’z ehtiyojlarini qondirish uchun foydalanish. E. Unga egalik qilish. F. Yuqoridagilarning barchasi.
 7. Qaysi guruhdagi daromadlar faqat moddiy boylikdan foydalanish evaziga orttiriladi?
 8. Ijara, pensiya, dividend. B. Renta, foiz, maosh. D. Nafaqa, maosh, stipendiya.
 9. Foyda, pensiya, dividend. F. Renta, dividend, foiz.
 10. Oila budjetida:_____________________________________________________________
 11. Tabiiy resurslar davlatga tegishlimi?____________________________
 12. Mehnat resurslaridan qaysi ko’rinishdagi daromad keladi?__________________________
 13. Davlat tomonidan yordam tariqasida beriladigan daromad turlari?_____________________
 14. Inflatsiya nima?_____________________________________________________

21.Mulkni sug’urta qilishdan maqsad:____________________________________________

22.lste’molchilar tovar haqida qanday ma’lumotlarni olish huquqiga ega?_________________

23.Agar iste’molchi nuqsonli tovar sotib olgan bo’lsa, u nimani talab qilishga haqli?_________

24 Bozorda benzin narxi 3 marta oshsa, u holda avtomobillar narxi:_____________________

 1. Tovar ishlab chiqarish uchun zarur bo’ladigan resurslar narxi o’zgarganda:________________

8-sinf Iqtisodiy bilim asoslari 2-chorak 2- variant

 1. Noto’g’risini toping. Iste’molchilarning daromad manbalariga nimalar kiradi?

A Stipendiya, pensiya, nafaqa. B. Sug’urta, jamg’arma.

 1. Tadbirkorlik foydasi. E. Ish haqi, dividend. F. Renta, foiz.
 2. Quyidagi holatlarning qaysi birida mulk shakli o’zgaryapti?
 3. Choi o’g’liga hovlisini meros qilib qoldirdi.
 4. Davlat tashkiloti bolalar uyiga kompyuter sovg’a qildi.
 5. Fermer sigirini bozorga olib chiqib sotdi.
 6. Burhonovlar oilasi kvartira sotib oldi.
 7. Olg’irovning dang’illama hovlisi mu-sodara qilinib, o’quvchilar saroyiga aylantirildi.
 8. Mulkka to’la egalik qilish huquqi, deganda nima tushuniladi?
 9. Uni sovg’a qilish. B. Uni sotish yoki ayirboshlash. D. Undan o’z ehtiyojlarini qondirish uchun foydalanish. E. Unga egalik qilish. F. Yuqoridagilarning barchasi.
 10. Qaysi guruhdagi daromadlar faqat moddiy boylikdan foydalanish evaziga orttiriladi?
 11. Ijara, pensiya, dividend. B. Renta, foiz, maosh. D. Nafaqa, maosh, stipendiya.
 12. Foyda, pensiya, dividend. F. Renta, dividend, foiz.
 13. Oila budjetida:
 14. Kamomad bo’lmasligi kerak.
 15. Faqat oilaviy chiqimlar keltirilgan bo’ladi. D. Faqat oilaviy daromadlar keltirilgan bo’ladi.
 16. Oilaning ma’lum davrga rejalashtirilgan daromad manbalari va xarajatlari keltirilgan bo’ladi.
 17. Oilaning o’tgan davrdagi daro-madlari va xarajatlari keltirilgan bo’ladi.
 18. To’g’ri jumlani toping:
 19. Mamlakatimizdagi daryolar, ko’llar, suv zaxiralari mulk hisoblanmaydi.
 20. Osmon, yulduzlar, quyosh mulk hisoblanmaydi. D. Tabiiy boyliklar davlatga tegishli emas.
 21. Siz o’qiyotgan maktab, yo’llar, ko’chalardagi daraxtlar, favvoralar-ning egasi yo’q.
 22. Siz foydalanadigan barcha narsalar sizning mulkingiz hisoblanadi.
 23. Mehnat resurslaridan qaysi ko’rinishdagi daromad keladi?
 24. Renta. B. Foiz. D. Ish haqi. E. Foyda. F. Dividend.
 25. Quyidagi daromad turlarining qaysilari faqat davlat tomonidan yordam tariqasida beriladi?
 26. Mukofot. B. Ishsizlik nafaqasi. D. Dividend. E. Stipendiya. F. Qarilik nafaqasi.
 27. Noto’g’ri jumlani toping:
 28. Daromad ko’payganda, jamg’arishga moyillik oshadi.
 29. Jamg’arma faqat moddiy kapitalni ko’paytirishga sarflanadi.
 30. Inflatsiya —jamg’arma dushmani. E. Jamg’arish kelajakda iqtisodiy rivoj-lanish negizi hisoblanadi. F. Boylik moddiy va insoniy kapitallar yig’indisidan iborat.

lO.Mulkni sug’urta qilishdan maqsad:

 1. Undan uzoq vaqt foydalanish. B. Qimmat narxda sotish.
 2. Baxtsiz hodisa tufayli mulkka moddiy zarar yetkazilsa, uning o’mini qoplash.
 3. Tekin ta’mirdan chiqarish. F. Eskirganda o’rniga yangisini sotib olish.

ll.lste’molchilar tovar haqida qanday ma’lumotlarni olish huquqiga ega?

 1. Tovarning sifatini tasdiqlovchi hujjat bilan tanishish.
 2. Tovardan foydalanish qoidalari haqida. D. Tovardan foydalanish bo’yicha kafolat majburiyatlari haqida. E. Tovar tayyorlangan sana va uni saqlash qoidalari haqida.
 3. Yuqoridagilarning barchasi haqida.

12.Agar iste’molchi nuqsonli tovar sotib olgan bo’lsa, u nimani talab qilishga haqli?

 1. Nuqsonli tovarni tegishli sifatga ega bo’lgan xuddi shunday tovarga almashtirish.
 2. Boshqa shunga o’xshash tovarga, xarid narxini tegishli hisob-kitob qilish yo’li bilan almashtirish.
 3. Ishlab chiqaruvchidan tovar kam-chiliklarini bepul tuzatib berish yoki tuzatish xarajatlarini undirish.
 4. Nuqsonli tovar narxini tegishli miqdorga kamaytirish va yetkazilgan zararni to’la hajmda qoplash sharti bilan, nuqsonli tovarni ishlab chi-qaruvchiga qaytarish.
 5. Yuqoridagilarning barchasi.
 6. Bozorda benzin narxi 3 marta oshsa, u holda avtomobillar narxi:
 7. Oshadi. B. Oshishi ham, oshmasligi ham mumkin. D. O’zgarmaydi.
 8. Pasayadi. F. Biror narsa deyish qiyin.
 9. Tovar ishlab chiqarish uchun zarur bo’ladigan resurslar narxi o’zgarganda:
 10. Taklif miqdori o’zgaradi. B. Talab miqdori o’zgaradi. D. Talab ham, taklif ham o’zgarmaydi.
 11. Tovargabo’lgan talab o’zgaradi. F. Tovar taklifi o’zgaradi.
 12. Tovarga bo’lgan talab va taklifhing bir vaqtning o’zida kamayishi nimaga olib keladi?
 13. Muvozanat narxning pasayishiga. B. Muvozanat narxning oshishiga.
 14. Muvozanat miqdorning ko’payishiga. ‘g’ri va to’liq javobni belgilang.
 15. Muvozanat miqdorning kamayishiga. F. Muvozanat narxning ham, muvo­zanat miqdorning ham kamayishiga.
 16. Odatda ayirboshlash .______________________________________________________..
 17. Pul muomala vazifasini yozing____________________________________________
 18. Bozor — bu . ________________________________________________________
 19. Tovarning narxi bu . ____________________________________________________
 20. Anvar magnitofonniso’mga pullab, uningso’mini omonat bankiga qo’ydi va qolgan puliga tufli sotib oldi. Bu vaziyatlarda pul qanday vazifalarni bajarmoqda?____________
 21. Iste’mol tovarlari qanday maqsadda ishlatiladi?____________________________________
 22. Ishlab chiqarish vositalari nima uchun xizmat qiladi?_______________________________
 23. Bozorda . _______________________________________________________________
 24. Aksiyalar qaysi bozorda sotiladi?_____________________________________________
 25. Iqtisodiyotda nimalar tinmay aylanib turadi?___________________________________

8-sinf Iqtisodiy bilim asoslari 3-chorak 1-variant

 1. Pul qanday xususiyatlarga ega bo’lishi kerak?
 2. Qulay va ixcham. B. Pishiq va barqaror. D. Kamyob va bir jinsli.
 3. Soxtalashtirish qiyin. F. Yuqoridagirarning barchasi.
 4. Tovar narxi oshganda:
 5. Taklif kamayadi. B. Taklif miqdori kamayadi. D. Taklif miqdori o’zgarmaydi.
 6. Taklif ко’payadi. F. Taklif miqdori ko’payadi.
 7. Agar tovarning narxi oshsa:
 8. Uning o’rnini bosuvchi tovarga talab oshadi. B. Uning o’rnini bosuvchi tovarga talab pasayadi.
 9. Uni to’ldiruvchi tovarga talab oshadi. E. Uni to’ldiruvchi tovarga talab pasayadi.
 10. Uning o’rnini bosuvchi tovarga talab o’zgarmaydi.
 11. Quyidagi omillardan qaysi biri talabga ta’sir etmaydi?
 12. Tovarni iste’mol qiluvchi aholi sonining o’zgarishi. B. Iste’molchilar daromadlarining o’zgarishi.
 13. Bozorga tovarning ko’p miqdorda keltirilishi. E. Tovar narxi oshishining kutilishi.
 14. Iste’molchilar didining o’zgarishi.
 15. Muzqaymoqqa bo’lgan talab chizig’ining chap tomonga siljishi qaysi omil ta’sirida sodir bo’lishi mumkin?
 16. Yoz faslining kelishi. B. Aholi daromadlarining o’sishi.
 17. Muzqaymoq narxining oshishi. E. Muzqaymoq taklifining kamayishi. F. Qish faslining kelishi.
 18. Taklif miqdori — bu muayyan vaqt davomida:
 19. Xaridorlarning ma’lum narxda sotib olishlari mumkin bo’lgan tovar miqdori.
 20. Sotuvchilarning ishlab chiqarishi mumkin bo’lgan tovar miqdori.
 21. Sotuvchilarning ma’lum narxda sotishlari mumkin bo’lgan tovar miqdori.
 22. Sotuvchilar tomonidan bozorga keltirilgan jami tovar miqdori.
 23. Sotuvchilarning bozorga yetkazishi mumkin bo’lgan tovar miqdori.
 24. Tovar narxi oshganda:
 25. Talab oshadi. B. Talab miqdori ko’payadi. D. Talab miqdori o’zgarmaydi.
 26. Talab kamayadi. F. Talab miqdori kamayadi.

8.Tovarga bo’lgan talab miqdori uning taklif miqdoridan ko’p bo’lsa, bozorda:

 1. Tovar sotilmasdan to’planib qoladi. B. Tovar taqchilligi yuzaga keladi.
 2. Muvozanat vujudga keladi. E. Sotuvchilar o’rtasida raqobat yuzaga keladi.
 3. Hech qanaqa o’zgarish sodir bo’lmaydi.
 4. Bozorda tovarga bo’lgan keragidan ortiq talab nimaning natijasida sodir bo’lishi mumkin?
 5. Tovar narxi muvozanat narxdan yuqori bo’lganda.
 6. Tovar past tabaqali bo’lganda. D. Taklif miqdori talab miqdoridan ko’p bo’lganda.
 7. Tovar narxi muvozanat narxdan past bo’lganda. F. Bozorda tovarga qat’iy narx o’rna-tilganda.
 8. Nimaning natijasida televizorning muvozanat narxi oshishi mumkin?
 9. Televizorga bo’lgan talabning oshishi tufayli. B. Televizorga bo’lgan taklifning oshishi tufayli.
 10. Davlat tomonidan televizor narxiga quyi chegara o’rnatilishi tufayli.
 11. Yuqoridagi holatlarning hammasi tufayli F. To’g’ri javob yo’q.

1Tovarga bo’lgan talab va taklif quyidagi jadval ko’rinishida berilgan. Muvozanat narx va muvozanat miqdorni toping.

Источник: http://qiziltepa26-maktab.uz/index.php?newsid=53

 • Make sure all words are spelled correctly.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.

Fikringizni bildiring.

Ta’lim sohasida novatorlik innovatsion g’oyamiz…

Qidiruv

Maktab hayotidan reportaj

Ingliz tilini bilish darajangizni aniqlang(Test: 27ta savol).

evolve theme by Theme4Press • Powered by WordPress

— Savolingiz bormi? Bog’laning! Biz bilan bog’laning!

Bog’langaningiz uchun minnatdormiz. Sizga qisqa muddatda javob berishga harakat qilamiz!

Sizning murojaatingizga javob bermoqda:

Imkoniyatlari cheklangan foydalanuvchilar uchun bizning saytimizda

 • oq-qora rejimi;
 • Qora kontrast rejimi;
 • Shriftni o’zgartirish;
 • Linklarni belgilash;
 • Matn o’lchamini o’zgartirish

Источник: http://13-maktab.uz/?s=atteatatsiya%20uchun%20test%20topshiriqlari%20(Iqtisod)

Iqtisod test

a) Kundalik ehtiyoj mollari do’konda sotiladigan barcha tovarlar.

b) Kishilarning Tovar va xizmatlarga ega bo’lish xoxishi.

d) Insonni muayyan sharoitda yashashi va kamol topishi uchun

zarur bo’lgan narsalarga muhtojligi.

2 Cheklanganlik muammosi qaysi vaziyatda to’g’riroq ifodalangan?

a) Har qanday mamlakat iqtisodida har doim nimadir yetishmaydi.

b) Hamma vaqt insonning barcha ehtiyojlarini qondirish uchun resurslar yetarli bo’lavermaydi.

d) Biror resurs qanchalik kam bo’lsa, u shunchalik tangiz bo’ladi.

3 Har qanday tizm oldida turgan eng asosiy muammo – bu …

a) Ishlab chiqarish b) Cheklanganlik d) Iste’mol

4 Iqtisodiyotda nima muntazam aylanib turadi?

a) Resurs, Tovar, xizmatlar va pul mablag’lari

b) Faqat pul mablag’lari

d) Faqat Tovar va xizmatlar

5 Ishlab chiqarish omillari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping.

a) Tabiiy resurslar, mehnat omili, kapital va tadbirkorlik omili

b) Mehnat taqsimoti va iqtisodlashuv

d) Mehnat unumdorligi va samaradorligi

6 Qaysi guruhda keltirilgan misollar faqat ijtimoiy ehtiyojlarga tegishli?

a) Qo’riqxona, daryo, istirohat bog’I, soliq xizmati, shaxsiy avtomobil.

b) Tarixiy yodgorliklar, kasalxona, xususiy do’kon, metro, velosiped.

d) Mudofaa, soliqni saqlash tizimi, telefon tarmog’i, kutubxona, muzey.

7 Qaysi holatda bir kunlik mehnat unumdorligi yuqori?

a) 12 kishi 120 ta detal tayyorlaydi:

b) 8 kishi 95 ta detal tayyorlaydi:

d) 11 kishi 105 ta detal tayyorgarligi

a) Tovar va xizmatlar ayriboshlash joyi.

b) ishlab chiqarishni iste’mol bilan bog’laydigan vosita

d) Noto’g’ri javob yo’q

a) Mulkka egalik qiluvchi shaxs

b) Odamlar tomonidan o’zlashtirigan va egalik qilish mumkin bo’lgan barcha narsalar.

d) Hammasi to’g’ri

a) Ishchiga tayyorlangan mahsulot miqdoriga qarab to’ladigan pul miqdori.

b) Ehtiyojlarni qondirish uchun zarur mahsulotlarni ishlab chiqarish.

d) Korxona tomonidan yollanib ishlayotgan xodimga bajarilgan ish uchun to’lanadigan pul.

11 Noto’g’risini toping. Iste’molchilarning daromad manbaalariga nimalar kiradi?

a) Stipendiya, nafaqa

b) Ish haqi, dvident

d) Sug’urta, jamg’arma

12 Quyidagi daromad turlarining qaysilari faqat davlat tomonidan yordam tariqasida beriladi?

b) Ishsizlik nafaqasi

a) Talab miqdori kamayadi

b) Talab kamayadi

d) talab miqdori o’zgarmaydi

a) Uni to’ldiruvchi tovarga talab oshadi

b) uning ornini bosuvchi tovarga talab oshadi

d) Uning o’rnini bosuvchi tovarga talab pasayadi.

a) Aksiya evaziga beriladigan daromad.

b) Bir mahsulotni sotish yoki sotib olish yoki boshqasiga almashtirish

d) Birgalikda foydalanishga mo’ljalangan Tovar jufti

a) Davlat mulkini xususiy mulkka aylantirish.

b) Aksiya evaziga beriladigan daromad

d) Foydaning soliqlar to’langandan keyin qolgan qismi

a) Bir vaqtning o’zida bir necha imkoniyatlardan qisman-qisman foydalanish

b) Cheklangan resurslardan foydalanish imkoniyatlaridan birini tanlash

d) A va B javoblar

18 Qaysi holatda bir kunlik mehnat unumdorligi yuqori?

a) 12 ishchi 120 ta detal tayyorlaydi

b) 8 kishi 95 ta detal

d) 11 kishi 105 ta detal

19 Aksiyalar qaysi bozorda sotiladi?

a) Moliya bozorida

b) Mehnat bozorida

d) Intelektual tovarlar bozorida

20 Bozorda benzin narxi 3 marta oshsa u holda avtomobillar narxi….

a) Davlat korxona va tashkilotlariga tegishli mol-mulk

d) Ijaraga olingan tovar

a) Xaridorning tovar uchun to’lamoqchi bo’lgan pul miqdori

b) Bir-birlik Tovar qiymatining puldagi ifodasi

23 Pul qanday xususiyatlarga ega bo’lishi kerak?

a) Qulay va ixcham

b) soxtalashtirish qin

d) Pishishiq va barqaror

e) Yuqoridgilarning barchasi

a) Resurslarning yetarli darajada mavjud emasligi

b) Alohida olingan shaxsga tegishli bo’ladi.

a) Faqat bir kishiga tegishli bo’lgan tovar

b) Firmaga tovarni sotishdan tushgan pul tushumi

Источник: http://parkent-13maktab.uz/o-quvchilarga/bilimingizni-testlar-yordamida-sinang/81-iqtisod-8-sinf

Iqtisod test

. “Innovatsion iqtisodiyot”, “Erkin Iqtisodiy hududlar”, “Iqtisodiy diplomatiya va . O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fanidan .

Biologiya fanidan test . Chizmachilik fanidan test . Fizika fanidan test . Geografiya fanidan test . Iqtisodiy bilim asoslari fanidan test.

Iqtisod fanlar doktori. Х. Хотамова RTM bosh metodist. Ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktablari uchun iqtisоdiy bilim аsоslаri fanidan o'quv reja.

. Toshkent davlat farmatsevtika instituti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat pediatriya instituti, Toshkent moliya instituti, Toshkent mulitsiya .

2016/2017-o'quv yili uchun O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga qabul test sinovlari uchun test savollari bazasini shakllantirishda foydalaniladigan .

Onlayn testlar. O'qituvchilarga Talabalarga. Onlayn testlar. Отключите AdBlock! AdBlock — вредоносная программа, блокирующая отображение части .

9-sinf IBA fanidan test savollar I-chorak 1-variant. 25.10.2017 . Iqtisodiy bilim asoslari fanidan fan olimpiadasi 2017 test savollari 1- variant. 02.10.2017 Fan .

Hamidov Obidjon Hafizovichning 08.00.13 — Menejment (iqtisodiyot fanlari) va 08.00.05 . Samarqand iqtisodiyot va servis institutida 2017 yilmay kunlari .

2017 yil 3-4 oktabr kunlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining .

Biologiya fanidan bilimlar bellashuvining tuman bosqichi uchun nazorat materiallari . 7-sinf informatika fanidan tashqi va ichki nazorat uchun test savollari.

Вложения: Файл. Размер файла: Iqtisod fanidan 8-sinflar uchun testlar.doc. 59 kB. Iqtisod fanidan 8-sinflar uchun testlar. 0. Поделитесь с друзьями этой новостью.

MySQL Error! — The Error returned was: Access denied for user 'sadullae'.

“Milliy istiqlol g’oyasi va ma’naviyat asoslari” fanidan 7 .

Fizika fanidan 6,7,8 . muvofiq ..

Iqtisod Fanidan Testlar.Pdf — eBook and Manual Free … ‘The Voice’ Season 9: The Contestants | Access Hollywood The ACT Test SAT PETER THE GREAT.

This Account has been suspended.

Ona tili fanidan testlar banki Matematika Tarix.

Источник: http://laxmi.kz/find/iqtisod+fanidan+testlar

Iqtisod Fanidan Test Savollari

Showing results for iqtisod fanidan test savollari

Today is the word of technology. People rely mostly on the way that do the work fast.

Search engines are the foundation for internet. It’s one of the ways that saves time and cost of the people.

Its importance can’t be denied by anyone. Some people seem this mysterious but in this article we clearly explained its importance and benefits.

There are different uses of it e.g. for marketing business, find your website etc. but in this article its importance explained about the online books and eBooks.

It’s act as a filter, who give reliable information to the users. It increases the learning habits among people.

It’s has great importance especially for students and researchers. They get their books according to their demand and requirement.

Even all those books those are not available easily in the market. It’s the free online service for the users to acquire information about any subject.

The only purpose of it to provides accurate reliable and right and high quality information or data about books that users want.

It saves our time by eliminating the irrelevant material after search.

Similar keywords Iqtisodiyotdan Oraliq Nazorat Testlari

PDF Search Engine do not host any PDF file, Your can download a tons of PDF files for Free

Please respect authors before downloading, verify if their book are copyrithed.

Источник: http://pdf-downloads.net/iqtisod-fanidan-test-savollari-pdf.html

MyTest

Скачать MyTest

Отзывы (8)

Влад |7, 16:07

Юра |7, 22:01

Рымарь Г.А. |3, 10:55

Программа отличная, легкая в обращении, много возможностей. Рекомендую всем желающим.

Альфия |1, 20:19

Отличня программа! Спасибо огромное! На таких специалистах и держится Россия-матушка!

olegpro |, 21:10

Инсталяционный файл скачивается, но при попытке инсталяции система пишет: file corrupted!

Ал. С. |, 13:59

Замечательная программа! Все работает как часы. Лучше многих платных. Постоянно обновляется, автор добавляет новые возможности. Предложения можно задавать на форуме о программе (адрес есть в справке).

Разумов А.Е. |9, 11:23

Программа действительно отличная! Работа корректная, за полгода использования в школе ни разу не было сбоя или ошибок. Большинство даже платных программ не дотягивают до уровня MyTest_3. А увеличение количества ответов до 10 вообще сделало программу сказкой. Огромная благодарность АВТОРУ за необходимый и качественный продукт.

Айгуль |8, 14:50

Архив скачивается без проблем. А распаковывается с ошибками.

Источник: http://www.cdmail.ru/education/test/mytest.htm